സ്വർഗ്ഗം താണിറങ്ങി വന്നതോ!!!

സ്വർഗ്ഗ സമാന അനുഭവത്തെയും വിവരിക്കാനൊരു ശ്രമം

സ്‌പെഷ്യൽ ന്യൂസ്
സ്വർഗ്ഗം താണിറങ്ങി വന്നതോ!!!

യൂസുഫലി കേച്ചേരിയുടെ വരികളിലൂടെ
സ്വർഗ്ഗത്തെയും
വിജയൻ- മോഹന ദമ്പതികളുടെ യാത്രയിലൂടെ
സ്വർഗ്ഗ സമാന അനുഭവത്തെയും
വിവരിക്കാനൊരു ശ്രമം
ഒരു മനസ്സ് സ്വർഗ്ഗമായി കാണുന്നത്
മറ്റൊരു മനസ്സ് നരകമായി കാണുന്നു.


 

More from UAE