പ്രവാസി മരിച്ചാൽ നാട്ടിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ചിലവ് നോർക്ക വഹിക്കുന്നത് എപ്പോൾ ?

norka

വിദേശത്തു വെച്ച് മലയാളി മരിച്ചാൽ ഭൗതികദേഹം നാട്ടിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ചിലവ് നോർക്ക വഹിക്കുന്നത് എപ്പോൾ ? ഫസ്‌ലു വിശദീകരിക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോ റിപ്പോർട്ട്

പ്രവാസി മരിച്ചാൽ നാട്ടിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ചിലവ് നോർക്ക വഹിക്കുന്നത് എപ്പോൾ ?

വിദേശത്തു വെച്ച് മലയാളി മരിച്ചാൽ ഭൗതികദേഹം നാട്ടിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ചിലവ് നോർക്ക വഹിക്കുന്നത് എപ്പോൾ ? ദുബായിലെ ഹിറ്റ് 967 റേഡിയോയിലെ ഫസ്‌ലു വിശദീകരിക്കുന്നു

Posted by Hit 96.7 FM on Tuesday, November 26, 2019

 

More from UAE

Latest Local News