ഗുരുവന്ദനം

ഗുരുവന്ദനം വാസ്തവത്തിൽ എന്റെ അമ്മയുടെ ചുംബനമാണ് എന്നെ ചിത്രകാരനാക്കിയത് എന്നു പറഞ്ഞ ബെഞ്ചമിൻ വെസ്റ്റിന്റെ കഥ

 

വാസ്തവത്തിൽ എന്റെ അമ്മയുടെ ചുംബനമാണ് എന്നെ ചിത്രകാരനാക്കിയത് എന്നു പറഞ്ഞ ബെഞ്ചമിൻ വെസ്റ്റിന്റെ കഥ 

More from UAE

Latest Local News