കൊറോണക്കാലത്തെ ഗർഭിണികളും അമ്മമാരും 

സ്‌പെഷ്യൽ ന്യൂസ്  കൊറോണക്കാലത്തെ ഗർഭിണികളും അമ്മമാരും 

നിനക്ക് അവിടെ നിന്നങ്ങ് പ്രസവിച്ചാൽ പോരെ എന്നു വീട്ടുകാർ ചോദിച്ചപ്പോൾ നാട്ടിലേക്ക് തല്ക്കാലം മടങ്ങേണ്ടയെന്നു തീരുമാനിച്ച അഞ്ചുമാസം ഗർഭിണിയായ യുവതിയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ജീവിതം. ഒപ്പം കൊറോണക്കാലത്ത് പ്രവാസലോകത്തു കണ്ട പോസ്റ്റുപാർട്ടം ഡിപ്രഷന്റെ ഭീകരമായ അവസ്ഥാന്തരങ്ങൾ 


സ്‌പെഷ്യൽ ന്യൂസ് 

കൊറോണക്കാലത്തെ ഗർഭിണികളും അമ്മമാരും 

ജീവിക്കാം സാഭിമാനം 
സ്‌പെഷ്യൽ ന്യൂസ് പരമ്പര പാർട്ട് 6 

More from UAE