ആ പെൺകുട്ടി അമ്മയെ കണ്ടെത്തുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഈ കഥ ഷെയർ ചെയ്യാം

ആ പെൺകുട്ടി അമ്മയെ കണ്ടെത്തുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഈ കഥ ഷെയർ ചെയ്യാം

ഫസ്‌ലു പറയുന്ന കഥ കേട്ട് നോക്കൂ, കഥയല്ലിത് ജീവിതം !!

അവൾക്ക് അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കണ്ടെത്താൻ ആകുമോ?

കഥയല്ലിത് ; ജീവിതമാണ് !! ആ പെൺകുട്ടി അമ്മയെ കണ്ടെത്തുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഈ കഥ ഷെയർ ചെയ്യാം 😢😢😢

Posted by Hit 96.7 FM on Thursday, November 21, 2019

 

More from UAE

Latest Local News