അബുദാബിയിലെ ആറാം ദിവസത്തെ PCR ടെസ്റ്റ്

അബുദാബിയിൽ താമസിക്കുന്നവർ ദുബൈയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓർക്കുക. അബുദാബിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയാൽ ആറാം ദിവസം PCR ടെസ്റ്റ് നിർബന്ധമാണ്. ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ അയ്യായിരം ദിർഹം !!

അബുദാബിയിൽ താമസിക്കുന്നവർ ദുബൈയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓർക്കുക. അബുദാബിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയാൽ ആറാം ദിവസം PCR ടെസ്റ്റ് നിർബന്ധമാണ്. ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ അയ്യായിരം ദിർഹം !! RJ Fazlu

Posted by Hit 96.7 FM on Wednesday, September 16, 2020

More from UAE

Latest Local News