സ്പെഷ്യൽ ന്യൂസ് ;സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ അമൃതം

WIKIPEDIA

ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75-ആം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നു

സ്വാതന്ത്ര്യം സ്വയം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ,സ്വാതന്ത്ര്യവും അവകാശവും മറ്റൊരാൾക്ക് കൂടി അനുഭവിക്കാൻ വഴിവെട്ടുമ്പോഴാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ആഘോഷങ്ങൾ പൂർണതയിലെത്തുന്നത്. 

 

 

More from International