വിപ്ലവം ഇ എം എസിൽ നിന്ന് പിണറായി ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ 

വിപ്ലവത്തിന് ആയുധരഹിതമായ കലാപം എന്നാണർത്ഥം  ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ജനസമുദായത്തിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന  പരിവർത്തനമാണ് വിപ്ലവം 

സ്‌പെഷ്യൽ ന്യൂസ് 

വിപ്ലവം ഇ എം എസിൽ നിന്ന് പിണറായി ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ 


വിപ്ലവമോ?
എന്തു വിപ്ലവമെന്നു നെറ്റിചുളിക്കുന്നവർ ഇന്നുമുണ്ടാവും.
രക്തപ്രവാഹത്തെയോർത്തു ഭയക്കുന്നവരുമുണ്ടാവും 
എന്നാൽ എന്താണു വിപ്ലവം?
ഇ എം എസ് എഴുതുന്നു..
വിപ്ലവത്തിന് ആയുധരഹിതമായ കലാപം എന്നാണർത്ഥം 
ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ജനസമുദായത്തിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന 
പരിവർത്തനമാണ് വിപ്ലവം 
കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ടു ദുഷിച്ചുപോയ ചില ദോഷങ്ങളെ കലക്കണം 
അവയെ പരിവർത്തിപ്പിക്കണം  

More from International