പരീക്ഷകളുടെ പരീക്ഷണകാലത്ത് 

സ്വർണ്ണം കുഴിച്ചെടുക്കാൻ പോയ രണ്ടു സഹോദരങ്ങളുടെ കഥ  പെർസിസ്റ്റൻസ് അഥവാ സ്ഥിരോത്സാഹത്തിന്റെ കഥ 

സ്‌പെഷ്യൽ ന്യൂസ് 

പരീക്ഷകളുടെ പരീക്ഷണകാലത്ത് 

സ്വർണ്ണം കുഴിച്ചെടുക്കാൻ പോയ രണ്ടു സഹോദരങ്ങളുടെ കഥ 
പെർസിസ്റ്റൻസ് അഥവാ സ്ഥിരോത്സാഹത്തിന്റെ കഥ 
എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയോ ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയോ അല്ല 
ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളും ജയിക്കാനുള്ള മന്ത്രം 

More from International