അക്കിത്തത്തിന് അന്ത്യാഞ്ജലി

By Mullookkaaran - Own work, CC BY-SA 3.0

കേരളത്തിൽ ഇന്ന് 7789 പേർക്ക് കോവിഡ്. IPL മത്സരത്തിൽ പഞ്ചാബ് വീണ്ടും ബാംഗ്ലൂരിനെ അട്ടിമറിച്ചു

ഒക്ടോബർ 15 രാത്രി പത്തുമണിയിലെ വാർത്ത കേൾക്കാം 

 

 

More from UAE

Latest Local News