ബുക്ക് റിവ്യൂ - ഓഷോ 

ഓഷോ 

ബുക്ക് റിവ്യൂ 

തെരെഞ്ഞെടുത്ത കഥകൾ 
ഓഷോ 

മനുഷ്യൻ ഒരു വിത്തായി ജനിക്കുന്നു. അവനൊരുപൂവാകാം, ആകാതിരിക്കാം. അതെല്ലാം നിങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു വളരണമോ വേണ്ടയോ എന്നെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്... ഓഷോ

More from Local