ബുക്ക് റിവ്യൂ -അപ്പൻ

അപ്പൻ - എസ് ഹരീഷ് 

ബുക്ക് റിവ്യൂ 
അപ്പൻ - എസ് ഹരീഷ് 

ഭാഷയിലും, പ്രമേയത്തിലുമൊക്കെ മറ്റൊരാളോട് ചേർത്തുവെക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം അത്ര നൂതനത്വം കൊണ്ടുവന്ന എഴുത്തുകാരൻ 

More from Local

Latest Local News