നാടിൻറെ അകം കണ്ട കലാകാരൻ 

സ്‌പെഷ്യൽ ന്യൂസ്  നാടിൻറെ അകം കണ്ട കലാകാരൻ 

സ്‌പെഷ്യൽ ന്യൂസ് 

നാടിൻറെ അകം കണ്ട കലാകാരൻ 

നാടോടിക്കഥകൾ പുരാണങ്ങൾ  ചരിത്രം ഇവയിൽ നിന്നെല്ലാം  പുതിയ കാലത്തിന്റെ  ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു ഓരോ നാടകങ്ങളും 

More from Local