ചെവിയോർത്താൽ കേൾക്കാം ഒരു 'തുടിച്ചെത്തം'

സ്‌പെഷ്യൽ ന്യൂസ് 

സ്‌പെഷ്യൽ ന്യൂസ് 

ചെവിയോർത്താൽ കേൾക്കാം ഒരു 'തുടിച്ചെത്തം', ചൂഷണത്തിന്റെ അല്ല സന്തോഷത്തിന്റെ  

അട്ടപ്പാടിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ആദിവാസി യുവാവ് മധുവിന്റെ സഹോദരി ചന്ദ്രികയ്‌ക്ക് പാസ്സിങ് ഔട്ട് പരേഡിനുശേഷം അമ്മ മല്ലി നൽകുന്ന സ്നേഹമുത്തം 

More from Local

Latest Local News