ഓരോരുത്തരും ആരുടെയൊക്കെയോ കണ്മണി അല്ലേ?

റോഡിലിറങ്ങുമ്പോൾ അതു മറന്നു പോവുന്നതെന്തേ?

സ്‌പെഷ്യൽ ന്യൂസ് 

ഓരോരുത്തരും ആരുടെയൊക്കെയോ കണ്മണി അല്ലേ?
റോഡിലിറങ്ങുമ്പോൾ അതു മറന്നു പോവുന്നതെന്തേ?

More from Local